Điện thoại IP Phone Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

MSP: GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

Điện thoại IP Grandstream GXP1625

Điện thoại IP Grandstream GXP1625